Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. Opdrachtnemer: PMP Flex B.V., (KvK-nummer 85364290), gevestigd en kantoorhoudende te (5017
GG) Tilburg aan het adres Sint Josephstraat 133.
2. Opdrachtgever: de (beoogde) contractspartij van Opdrachtnemer.
3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.
4. Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

Artikel 2. De Overeenkomst
1. Deze Voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten van
Opdrachtnemer, zulks met uitdrukkelijke uitsluiting en afwijzing van alle algemene voorwaarden
die Opdrachtgevers op hun briefpapier, bestellings- en leveringsformulieren en dergelijke vermeld
en/of ergens gedeponeerd of van toepassing verklaard. Door het enkel aanvragen van een offerte
en/of verstrekken van een opdracht aan Opdrachtnemer aanvaardt de Opdrachtgever deze
Voorwaarden en ziet de Opdrachtgever daardoor uitdrukkelijk af van de toepasselijkheid van eigen
algemene voorwaarden.
2. In geval van een schriftelijke offerte of schriftelijke opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer
worden deze offerte of opdrachtbevestiging geacht de volledige Overeenkomst weer te geven en
treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen
en/of uitlatingen van partijen. Wijzigingen van/aanvullingen op de tekst van offerte of
opdrachtbevestiging maken naast de offerte of opdrachtbevestiging enkel deel uit van de
Overeenkomst als dit door Opdrachtnemer expliciet schriftelijk wordt erkend waarbij ingeval van
tegenstrijdigheid de tekst van de offerte of opdrachtbevestiging prevaleert.
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien
Opdrachtnemer niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van de wijziging te hebben
gedaan, een schriftelijk protest daartegen van Opdrachtgever heeft ontvangen.
4. In geval dat partijen een periodieke betalingsverplichting voor Opdrachtgever overeen zijn
gekomen, heeft Opdrachtnemer het recht de in de Overeenkomst opgenomen prijzen en tarieven
eenzijdig te wijzigen zoals bepaald in de Overeenkomst. Als dit niet uitdrukkelijk in de
Overeenkomst is opgenomen dan heeft Opdrachtnemer het recht om eenmaal per kalenderjaar,
op de verjaardag van de Overeenkomst, de overeengekomen prijzen en tarieven te indexeren.
Deze indexering wordt berekend door middel van de vaste-noemermethode op basis van de
Dienstenprijsindex 2015=100. In beide gevallen zal Opdrachtnemer enige wijziging van prijzen
en/of tarieven tenminste een maand vooraf schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen.
5. Offertes van Opdrachtnemer hebben een beperkte geldigheidsduur van 10 werkdagen, tenzij
schriftelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer heeft steeds het recht een door Opdrachtgever
aanvaarde offerte binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan te
herroepen. Aan informatie uit offertes, folders, reclamematerialen of van de website van
Opdrachtnemer kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
6. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in/op offertes, prijslijsten, brochures, webpagina’s
en/of andere communicatiemiddelen binden Opdrachtnemer niet.
7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is,
blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een
nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo
dicht mogelijke benadert.

Algemene Voorwaarden ZAKELIJKE DIENSTVERLENING (OVK) (H6 19.1.1) | 01.01.02
PMP Flex B.V. 20222510

Artikel 3. De Prestatie
1. Opdrachtnemer verricht de opdracht voor Opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen. Tenzij
in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, rust op Opdrachtnemer
een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
2. Voor Opdrachtnemer geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de Overeenkomst
uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een overeengekomen voor
Opdrachtnemer geldende termijn gaat eerst in nadat de Overeenkomst is gesloten en alle voor de
uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Opdrachtnemer. Een
overeengekomen voor Opdrachtnemer geldende termijn wordt minimaal verlengd met het aantal
dagen dat is verstreken tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en het
moment waarop alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit
van Opdrachtnemer zijn gekomen.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om de opdracht (deels) door derden te laten uitvoeren.

Artikel 4. Prijs en betaling
1. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden prijzen
exclusief BTW.
2. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders (zoals middels een vaste prijs) is
overeengekomen verricht Opdrachtnemer haar werkzaamheden ten minste tegen een uurtarief
van € 35 en worden externe kosten rechtstreeks doorbelast aan Opdrachtgever. Eventuele
voorschotten worden pas verrekend bij (en gelden dus als verschuldigd betaald tot in ieder geval)
de laatste declaratie aan Opdrachtgever.
3. Prijsverhogingen voortvloeiende uit op mondeling of schriftelijk verzoek van Opdrachtgever
verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn integraal voor rekening van
Opdrachtgever.
4. Indien er minder dan of vier (4) dagen voor het aanvangen van de dienst door Opdrachtgever geen
mondeling of schriftelijk verzoek tot wijzigingen van de opdracht is ontvangen wordt tenminste
80% van de dienst in rekening gebracht ongeacht de daadwerkelijke duur van de dienst.
5. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Opdrachtnemer bij het aangaan van
de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van
Opdrachtgever.
6. Alle betalingen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer dienen te worden gedaan op een door
Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekeningnummer, zonder opschorting of verrekening, in euro’s
en uiterlijk dertig (30) dagen na factuurdatum. Voorschotten dienen op de factuurdatum zelf te
worden betaald. Dit betreffen ‘voor de voldoening bepaalde termijnen’ in de zin van art. 6:83 sub
a BW.
7. Bij gebreke van volledige en tijdige betaling zoals bedoeld in voorgaand lid treedt Opdrachtgever
van rechtswege in verzuim met in ieder geval de volgende gevolgen:
a. Opdrachtgever wordt een rente verschuldigd van 2% per maand over de openstaande
factuur/facturen;
b. Opdrachtgever wordt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de
openstaande factuur/facturen met een minimum van € 250,00;
c. Indien Opdrachtnemer Opdrachtgever ter zake haar betalingsverplichtingen in rechte
betrekt wordt Opdrachtgever eveneens, in aanvulling op voorgaande leden, de
daadwerkelijke kosten die Opdrachtnemer daarvoor dient te maken (zoals advocaatkosten,
deurwaarderskosten, griffierechten etc.) verschuldigd.
8. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering op alle verschuldigde
kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien
Opdrachtgever vermeldt dat betaling betrekking heeft op (een) latere factu(u)r(en).

Algemene Voorwaarden ZAKELIJKE DIENSTVERLENING (OVK) (H6 19.1.1) | 01.01.02
PMP Flex B.V. 20222510

9. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheidsstelling en/of
vooruitbetaling te verlangen voor de nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst. Zulks geldt in ieder geval bij enige overschrijding van enige betalingstermijn, of
enige andere tekortkoming ten aanzien van deze Overeenkomst of ten aanzien van andere
Overeenkomsten zijdens Opdrachtgever. Opdrachtgever zal hieraan op eerste verzoek voldoen.

Artikel 5. Annulering
1. Indien er minder dan of vier (4) dagen voor het aanvangen van de dienst door Opdrachtgever
wordt geannuleerd wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Artikel 6. Kwaliteit en klachten
1. Opdrachtgever dient binnen dertig (30) dagen na het verrichten van de werkzaamheden én (in
ieder geval) binnen veertien (14) dagen na ontvangst de factuur een beroep te doen op een gebrek
in de prestatie van Opdrachtnemer. Na verloop van deze termijn wordt geacht dat de
werkzaamheden aan de Overeenkomst beantwoorden.

Artikel 7. Overmacht
1. Indien Opdrachtnemer door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen
jegens Opdrachtgever kan voldoen is sprake van een overmachtstoestand, is Opdrachtgever niet
bevoegd de Overeenkomst te ontbinden en wordt de nakoming van de verplichtingen van
Opdrachtnemer opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
2. Indien enige overmachtstoestand twee (2) maanden heeft geduurd, heeft Opdrachtnemer het
recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. In geval van een overmachtstoestand heeft Opdrachtgever geen recht op enige
(schade)vergoeding, ook niet als Opdrachtnemer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht
hebben.
4. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Opdrachtnemer
geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens
Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar
verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die
omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die
omstandigheden worden mede gerekend: staking, uitsluiting, brand en/of maatregelen van enige
overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 8. Industriële en intellectuele eigendom
1. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer de
auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van industriële en/of intellectuele
eigendom op de door haar verrichte werkzaamheden, gedane aanbiedingen, verstrekte
ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, recepten, programmatuur enz.
2. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen blijven de rechten op de in dit artikel
genoemde gegevens eigendom van Opdrachtnemer ongeacht of aan Opdrachtgever voor de
vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
3. Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt
verstrekt, blijft eigendom van Opdrachtnemer en mag door Opdrachtgever alleen worden gebruikt
voor het doel waarvoor het verstrekt is.
4. Opdrachtgever zal de informatie van Opdrachtnemer niet aan derden verstrekken, op welke wijze
dan ook, behoudens voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede
uitvoering van de Overeenkomst en dan alleen nadat en voor zover een
geheimhoudingsverplichting is overeengekomen.

Algemene Voorwaarden ZAKELIJKE DIENSTVERLENING (OVK) (H6 19.1.1) | 01.01.02
PMP Flex B.V. 20222510

Artikel 9. Aansprakelijkheid Opdrachtnemer
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of een derde
in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst of een door Opdrachtnemer geleverde
dienst, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of
milieuschade.
2. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot maximaal de
factuurwaarde van de door Opdrachtgever bij Opdrachtnemer geplaatste opdracht, althans tot dat
gedeelte van de opdrachtwaarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Wanneer Opdrachtnemer
is verzekerd en haar verzekering daadwerkelijk naar aanleiding van de betreffende
aansprakelijkheid uitkeert, is haar aansprakelijkheid beperkt tot dat uitgekeerde bedrag.
3. De aansprakelijkheidsuitsluiting in dit artikel blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt
door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar leidinggevend personeel.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten in de door
Opdrachtgever verstrekte informatie, zoals voorgeschreven werkwijzen of gegeven orders,
aanwijzingen en instructies, en voor schade die het gevolg is van door Opdrachtgever of in haar
opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.
5. De gevolgen van de naleving (door Opdrachtnemer of derden) van wettelijke voorschriften of
beschikkingen van overheidswege zijn voor rekening van Opdrachtgever, ongeacht of de
oorzaak/noodzaak van die naleving aan Opdrachtgever, Opdrachtnemer of een derde te wijten is.
6. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit
artikel, indien zij zelf aan al haar verplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer heeft voldaan.
7. Ieder vorderingsrecht uit welke hoofde dan ook van Opdrachtgever op Opdrachtnemer verjaart
uiterlijk één jaar na het verrichten van de werkzaamheden.

Artikel 10. Opschorting, verrekening en ontbinding
1. In de navolgende gevallen is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer
het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst vereist is – buitengerechtelijk te ontbinden:
a. indien Opdrachtgever haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt,
dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt
verleend, dan wel Opdrachtgever krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele
wordt gesteld;
b. indien Opdrachtgever (onderdelen van) haar onderneming althans haar activiteiten geheel
of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt;
c. indien ten laste van Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
d. indien Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever tekort zal schieten in
de nakoming van haar verplichtingen, of indien Opdrachtgever reeds tekort is geschoten.
2. In geval van ontbinding door Opdrachtnemer op grond van voorgaand lid wordt Opdrachtgever
aan Opdrachtnemer van rechtswege een bedrag verschuldigd van 75% van de uit hoofde van de
Overeenkomst verschuldigde prijs, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om
schadevergoeding te vorderen. Artikel 6:92 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.
3. Het voorgaande laat de overige rechten van Opdrachtnemer onverlet.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de Overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens
Koopverdrag.
2. Uitsluitend de rechtbank die bevoegd is ter zake van de gemeente waar Opdrachtnemer gevestigd
is, is bevoegd om geschillen te beslechten die voortvloeien uit de Overeenkomst, tenzij
Opdrachtnemer kiest voor de wettelijk relatief bevoegde rechter.